Vergunningsaanvraag

De bescherming van onze natuur is sinds 1 januari 2024 via de omgevingswet geregeld. Burgers, bedrijven en overheden kunnen activiteiten uitvoeren die van invloed zijn op deze beschermde natuur.

Omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit


Sommige activiteiten kunnen gevolgen hebben voor beschermde planten of dieren. Deze activiteiten worden flora- en fauna-activiteiten genoemd. De omgevingswet geeft regels over flora- en fauna-activiteiten om soorten te beschermen. Wanneer uit natuuronderzoek blijkt dat negatieve effecten op beschermde soorten niet te voorkomen zijn, is voor een flora- en fauna-activiteit een omgevingsvergunning nodig. Jivo Natuur- & Cultuurtechniek kan deze vergunningsaanvraag voor u verzorgen.

De basis voor een vergunningsaanvraag voor een flora- en fauna-activiteit is een projectplan. In het projectplan komt onder andere de onderbouwing voor de vergunningsaanvraag, de aanwezig beschermde soorten en het effect van de activiteiten op deze soorten, een alternatievenafweging, voorstellen voor mitigerende en compenserende maatregelen en een onderbouwing hoe de instandhouding van de soorten gewaarborgd wordt.

Wij hebben ruime ervaring met het opstellen van projectplannen, het aanvragen van vergunningen voor beschermde flora en fauna en de verdere begeleiding hiervan. Ook hebben wij veel ervaring met ecologische projectbegeleiding en het opstellen van mitigatie en compensatieplannen voor beschermde soorten. Wij leveren en plaatsen daarnaast zelf diverse voorzieningen, zoals vogel- en vleermuiskasten. Hierdoor kunnen wij het gehele proces van vergunningsaanvraag tot plaatsen van de voorzieningen voor u verzorgen.

Omgevingsvergunning Natura 2000-activiteit

Naast plant- en diersoorten zijn ook diverse natuurgebieden in Nederland beschermd via de Omgevingswet. Dit zijn Natura 2000-gebieden, Natuurnetwerk Nederland-gebieden en andere bijzondere natuurgebieden en landschappen. Sommige activiteiten kunnen gevolgen hebben voor de beschermde natuurwaarden van deze gebieden, bijvoorbeeld door stikstofdepositie. Dit worden Natura 2000-activiteiten genoemd. Natura 2000-activiteiten zijn activiteiten die significant nadelige gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied. De Omgevingswet geeft regels over die activiteiten om de natuur te beschermen. Wanneer uit natuuronderzoek of een AERIUS-berekening blijkt dat negatieve effecten op Natura 2000-gebieden niet te voorkomen zijn, is voor een Natura 2000-activiteit een omgevingsvergunning nodig. Jivo Natuur- & Cultuurtechniek kan ook deze vergunningsaanvraag voor u verzorgen.

Heb je een vraag?

Neem gerust contact met ons op