Omgevingswet

Voor bijna alle ruimtelijke plannen en projecten is er een afweging van de omgevingswet nodig. Deze wet is in het leven geroepen om leefgebieden en soorten en daarmee de biodiversiteit te beschermen. Nederland is voor een groot deel ingericht met veelal meerdere functies per m2. Hierdoor ontstaat er druk op leefgebieden van beschermde soorten. Door oplossingsgerichtheid en gedegen kennis van de beschermde soorten blijkt dat wij in praktijk vaak oplossingen kunnen bieden, waardoor met de juiste voorwaarden, ruimtelijke ontwikkelingen doorgang kunnen vinden.

Om de plekken van beschermde soorten te kunnen handhaven is de omgevingswet een belangrijk item. Gaat men bijvoorbeeld slopen, bouwen of graven, dan zal er ten aanzien van beschermde soorten een afweging gemaakt moeten worden. Op deze manier wordt er gekeken of plannen of projecten niet in strijdt zijn met de verbodsbepalingen die in de wet gesteld worden. Zo’n afweging is nodig bij onder andere:

 • Sloopwerkzaamheden van gebouwen
 • Nieuwbouwlocaties
 • Verduurzaming woningen
 • Evenementen
 • Niet-bestendig beheer
 • Nieuwe inrichtingsplannen
 • Wijzigingen in bestemmingsplannen

Er zijn 3 hoofdonderdelen binnen de omgevingswet waar een afweging van gemaakt dient te worden, namelijk:

 • Bescherming van Natura 2000 gebieden
 • Soortenbescherming
 • Bescherming van houtopstanden

Verder geldt voor alle werkzaamheden in de buitenruimte de algehele Zorgplicht. Dit houdt het volgende in: Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving.

De Zorgplicht heeft als uitgangspunt dat in ieder geval eenieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover dat in redelijkheid kan worden gevraagd. Anders dienen maatregelen te worden genomen die de gevolgen voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voor alle onderdelen binnen uw plan of project kunnen wij gedegen adviezen verzorgen. Dit doen wij voor:

 • Particulieren
 • (Semi) overheden
 • Bedrijven

Benieuwd of uw plan of project advies nodig heeft omtrent de Omgevingswet, neem dan gerust contact met ons op.

Heb je een vraag?

Neem gerust contact met ons op