Mitigatie en compensatie

Wanneer bij plannen en projecten de werkzaamheden leiden tot verstoring, vernieling, of vernietiging van beschermde soorten of verblijfplaatsen dan worden verbodsbepalingen uit de Wet Natuurbescherming geschonden. Door mitigerende maatregelen op te nemen in het plan en tijden de uitvoering toe te passen kan in enkele gevallen een ontheffing niet noodzakelijk zijn.

Dit geldt voor situaties waarbij door het nemen van specifieke maatregelen er geen verbodsbepalingen meer worden overtreden. Blijkt dit ondanks mitigerende maatregelen toch het geval, dan zal er een ontheffing moeten worden aangevraagd en dienen er op maat gemaakte mitigerende en compenserende maatregelen te worden genomen. De maatregelen dienen in een ecologisch werkprotocol te worden uitgewerkt.

Mitigerende maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit de werkzaamheden in een bepaalde periode van het jaar uit te voeren waardoor er geen verstoring van beschermde soorten plaatsvindt of op voorhand de betreffende soorten te weren. Dit kan bijvoorbeeld door het aanleggen van amfibieënschermen of het aanbrengen van exclusion flaps voor het weren van vleermuizen.

Worden door de werkzaamheden leefgebieden of verblijfplaatsen aangetast dan zullen er compenserende maatregelen nodig zijn. Hieronder volgen enkele maatregelen die wij zo nodig ook voor u kunnen realiseren:

  • Aanbieden van nieuwe nestgelegenheden
  • Afvissen van wateren
  • Weren van vleermuizen uit gebouwen (naar Exclusion flaps)
  • Groeiplaatsmarkeringen aanbrengen
  • Wegvangen van amfibieën en reptielen
  • Winter- en/of zomerverblijven voor vleermuizen creëren
  • Plaatsen van oeverzwaluwwand

Wij bieden voor alle soortgroepen op maat gemaakte oplossingen. Door ons vroegtijdig in een project te laten meedenken, kunnen knelpunten vroegtijdig omgebogen worden en kan de planning op ecologisch gebied doorgang vinden.

Meer weten oven mitigerende en compenserende maatregelen, neem contact met ons op

Soorten-inventarisatie

Ecologische Werkprotocollen

Ontheffingsaanvraag

Mitigratie/Compensatie

Natuurinclusief bouwen

Nestmarkering broedvogels

Steenmarterwerende maatregelen

Boomcontroles voor kapwerkzaamheden

Groeiplaatsmarkering vaatplanten

Natuurvrij-verklaring projectlocaties

Heb je een vraag?

Neem gerust contact met ons op