BREEAM

De meer bewust wordende samenleving speelt een steeds grotere rol in de maatschappij. Dit wordt op steeds meer manieren zichtbaar in de samenleving. Van burgerinitiatieven voor groene buurten tot het bewuster inkopen of gebruik maken van bepaalde groene diensten.

Om aan de nieuwe vraag van de samenleving te voldoen, springen verscheidene bedrijven een groenere weg in. Een goed voorbeeld hoe bedrijven zich kunnen onderscheiden op het gebied van duurzaamheid, is BREEAM-certificering. BREEAM is de afkorting voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Het is een instrument om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en te beoordelen. Dit wordt gedaan door credits toe te bedelen aan verschillende facetten.

Vissen monitoring
aanvraag op kantoor

Een onderdeel waarin Jivo begeleiding en uitvoering kan bieden binnen dit certificeringssysteem, is bij het onderdeel ‘Ecologie en Landgebruik’. Het doel van dit onderdeel is het stimuleren van natuurvriendelijk beheer onderhouden van ecologische monitoring van het gebouw en de openbare ruimte, om zo het duurzame medegebruik van het plangebied door de onder LE3 en LE4 beoogde planten en dieren te garanderen.

Samen zoeken we naar verantwoorde manieren hoe om te gaan met flora en fauna op de bouwplaats. Wat men als bedrijf terug betekenen voor de natuur. Er dient namelijk voordat de bouw start te worden bepaald hoe er op de bouwplaats op een verantwoorde manier omgegaan kan worden met flora en fauna. Verder dient er voor de BEEAM een maatregelenpakket te worden opgesteld op welke wijze er tijdens de bouw en voor de toekomst wordt omgegaan met ecologie. Voor al deze onderdelen kunnen onze ecologen u ondersteunen en ontzorgen.

Soorten-inventarisatie

Ecologische Werkprotocollen

Ontheffingsaanvraag

Mitigratie/Compensatie

Natuurinclusief bouwen

Nestmarkering broedvogels

Steenmarterwerende maatregelen

Boomcontroles voor kapwerkzaamheden

Groeiplaatsmarkering vaatplanten

Natuurvrij-verklaring projectlocaties

Heb je een vraag?

Neem gerust contact met ons op